Одштампај
ПДР производна зона у Бањи Ковиљачи

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део
Текстуални део - План детаљне регулације "производна зона" у Бањи Ковиљачи
   .pdf
      
Документација
    
      

ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница
   .pdf

Електросрбија Краљево, ЕД Лозница
   .pdf

ЈП "Електромрежа" Србије
   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли концепта ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о. Лозница
   .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Шапцу
   .pdf

Одговор ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница
   .pdf

Одлука о приступању изради ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи   .pdf

Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
   .pdf

Јавно водопривредно предузеће " Србијаводе" - мишљење
   .pdf

Телеком Србија - достављање података и технички услови
   .pdf

ЈКП Топлана - Лозница - подаци и услови   .pdf

Завод за заштиту природе Србије - Решење о условима заштите природе
   .pdf

Акционарско друштво "Железнице Србије" - услови
   .pdf

Извештај о СПУ ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
   .pdf
      
Графички део
Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача
   .pdf
План хидротехничке инфраструктуре
   .pdf

План хидротехничке инфраструктуре - попречни профили канала
   .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
План намене површина   .pdf
План разграничења јавних површина
   .pdf
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf

Попречни профили саобраћајница
   .pdf
Обухват плана
 .dwg
|
.pdf

Власнички статус земљишта - постојеће стање
   .pdf

Постојеће стање
   .pdf

План гасификације и топлификације    .pdf

Синхрон план   .pdf